Hoppa till sidans innehåll

Kallelse föreningsstämma


2021-03-05

 

Kallelse till föreningsstämma

 

Söndagen den 28 mars inbjuds Kiviks Simklubbs medlemmar till föreningsstämma via Microsoft Teams. Länk skickas med handlingarna.

Stämman startar kl. 14.00

Handlingar till stämman kommer via mail, senast en vecka innan årsmötet.

Dagordning bifogas.

 

Mvh/Staffan

  

Ärenden vid årsmötet/dagordning

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
 7. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste

           verksamhets-/räkenskapsåret.

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 2. Fastställande av medlemsavgifter.
 3. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 4. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 5. Val av
 6. a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
 7. b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
 8. c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;
 9. d) Två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
 10. e) En ledamot i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
 11. f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud);.
 12. Övriga frågor.

 

Kiviks SK - Simidrott

Bildad 2016-08-17
Föreningsnummer 52283-33
Postadress Andreas Hansson, Mellby stora väg 20
27735 Kivik
Telefon 0414414140
E-post kivikssimklubb@gmail...
Hemsida https://www.kivikssimklubb.se
Bankgiro 219-1476
Organisationsnummer 802504-0802
Föreningens hemsidor

Postadress:
Kiviks SK - Simidrott
Andreas Hansson, Mellby stora väg 20
27735 Kivik

Kontakt:
Tel: 0414414140
E-post: kivikssimklubb@gmail...

Se all info